عنوان سایت
جمعه 4اسفند 1396
  اخبار سازمان
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
متاسفانه همگی مصلحت گرا شده ایم. در حالیکه باید نظام نصیحت و خیرخواهی در جامعه نهادینه ...
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر مفتح کارگاه جنگ نرم در قالب نشست صمیم ...
اساتید بسیجی قبل ازاینکه مربی باشند باید متربی باشند چرا که یک مربی اگرمتربی باشد قطعا از ...
  اخبار برگزیده
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
متاسفانه همگی مصلحت گرا شده ایم. در حالیکه باید نظام نصیحت و خیرخواهی در جامعه نهادینه ...
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر مفتح کارگاه جنگ نرم در قالب نشست صمیم ...
اساتید بسیجی قبل ازاینکه مربی باشند باید متربی باشند چرا که یک مربی اگرمتربی باشد قطعا از ...
  اخبار عمومی
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
متاسفانه همگی مصلحت گرا شده ایم. در حالیکه باید نظام نصیحت و خیرخواهی در جامعه نهادینه ...
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر مفتح کارگاه جنگ نرم در قالب نشست صمیم ...
اساتید بسیجی قبل ازاینکه مربی باشند باید متربی باشند چرا که یک مربی اگرمتربی باشد قطعا از ...
  اخبار دانشگاهها
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
متاسفانه همگی مصلحت گرا شده ایم. در حالیکه باید نظام نصیحت و خیرخواهی در جامعه نهادینه ...
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر مفتح کارگاه جنگ نرم در قالب نشست صمیم ...
اساتید بسیجی قبل ازاینکه مربی باشند باید متربی باشند چرا که یک مربی اگرمتربی باشد قطعا از ...